Hvad er misligholdelse af lejlighed?

Misligholdelse af et lejeforhold, dvs. at lejer eller udlejer handler i strid med lejekontrakten eller lejelovgivningen, kan medføre ophævelse af lejeforholdet. Misligholdelse fra lejers side kan være manglende betaling af husleje, brug af lejemålet til et andet formål end det aftalte, fraflytning af lejemålet i utide uden aftale med udlejer, eller manglende vedligeholdelse af lejemålet. Misligholdelse fra udlejers side kan være manglende vedligeholdelse af lejemålet, utilstrækkelig oplysning ved indgåelse af lejekontrakten, eller manglende godkendelse af lejer ved fraflytning. Det er muligt at ophæve lejeforholdet ved misligholdelse efter omstændighederne, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at have en grund til ophævelsen, fx ved fraflytning fra udlejer. I tilfælde af misligholdelse er det også muligt at udbedre manglen og rette et krav mod den skyldige part.

Vi har som istandsættelsesfirma altid en advokat tilknyttet, der hjælper lejer, skulle der opstå noget med udlejer i en istandsættelse ved fraflytning. Du er altid i gode hænder hos Udflytningsgaranti.

Lejers misligholdelse

Misligholdelse af en lejlighed refererer til handlinger, der er i strid med lejekontraktens vilkår eller lejelovgivningen. Dette kan omfatte manglende betaling af husleje, anvendelse af lejemålet til andre formål end dem, der er aftalt med udlejer, fraflytning af lejemålet i utide uden udlejers samtykke, manglende vedligeholdelse af lejemålet, eller overtrædelse af andre vilkår i lejekontrakten.

Misligholdelse fra lejers side kan føre til, at udlejer har mulighed for at ophæve lejeforholdet. Dette kræver dog, at udlejer sender lejer et påkrav om betaling af husleje eller en ophævelsesskrivelse, afhængigt af den specifikke form for misligholdelse. Lejer har typisk 14 dage til at rette op på misligholdelsen, inden ophævelsen kan ske.

Udlejers misligholdelse

Udlejers misligholdelse Udlejer kan også misligholde lejekontrakten, f.eks. ved ikke at opretholde lejemålet i en forsvarlig stand.

Udlejers misligholdelse Udlejers misligholdelse af lejeforholdet kan også være grunden til, at lejer har mulighed for at ophæve lejekontrakten. Nogle eksempler på udlejers misligholdelse kan være:

Manglende vedligeholdelse Udlejer har pligt til at vedligeholde lejemålet, så det altid opfylder kravene til et beboeligt lejemål. Hvis udlejer ikke udfører denne vedligeholdelse, eller hvis vedligeholdelsen ikke er tilstrækkelig, kan lejer kræve manglen udbedret. Udbedrer udlejer ikke manglen, kan lejer på udlejers regning foranledige manglen udbedret og efterfølgende rette et krav mod udlejer for udbedringsomkostningerne.

Manglende sikring af lejemålets integritet Udlejer har også pligt til at sikre lejemålets integritet, så det ikke udsættes for skader eller hærværk. Hvis udlejer ikke sikrer lejemålets integritet, og lejemålet derfor bliver udsat for skader, kan lejer også kræve manglen udbedret.

Manglende tilladelse til at foretage ændringer Lejer har ikke lov til at foretage ændringer i lejemålet uden udlejers tilladelse. Hvis udlejer ikke giver tilladelse til ændringer, når lejer har anmodet om det, kan lejer ophæve lejekontrakten. Dette gælder dog kun, hvis ændringerne er rimelige og ikke vil medføre væsentlige ulemper for udlejer.

Manglende ejendomsretten Hvis udlejer ikke har ejendomsretten til lejemålet, kan lejer ophæve lejekontrakten. Dette gælder også, hvis udlejer er blevet tvangsauktioneret ud af lejemålet, eller hvis lejemålet skal rives ned eller ændres væsentligt.

I de fleste af de ovennævnte tilfælde kan lejer ophæve lejekontrakten, hvis misligholdelsen ikke udbedres inden for en rimelig frist. Fristen afhænger af konkrete omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, men det kan være nødvendigt at give udlejer en rimelig frist på 14 dage.

Kontakt os ved et behov for hjælp til malerarbejde, gulvafslibning, rengøring ved fraflytning og istandsættelse generelt.